CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 240 osób (144K, 96M) młodych od 15 do 29 roku życia pozostających bez pracy i niezarejestrowanych w urzędach pracy:

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

powiaty: górowski, kłodzki, lwówecki, wałbrzyski i złotoryjski

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

4 122 985,75 zł

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia.
Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

1.

nie pracuje

2.

nie kształci się

(tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

3.

nie szkoli się

(tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do trzech grup priorytetowych:

osób bezrobotnych niezarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy

w tym długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

osób biernych zawodowo

tj. osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

osób niepełnosprawnych

(osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia).

Uwaga!

Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup: 

  • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
  • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
  • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
  • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu
  • matki przebywające w domach samotnej matki
  • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)